Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich klientov, potenciálnych klientov a zmluvných partnerov o spracovaní ich osobných údajov


Prevádzkovateľ:
SEGURO s.r.o.
Mliekarenská 16010/5, 821 09 Bratislava
IČO: 45 363 048
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 63002/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:
V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu:

Peter Koporec
e-mail: koporec@seguro.sk 
(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže doručiť e-mailom, poštou,  alebo osobne.

1. Účel

1.1. Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

1.2. Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

1.3. Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.

2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa

2.1. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

3. Kategórie príjemcov osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo;
 • poskytovatelia doručovacích služieb;
 • poskytovateľ služieb webhostingu a zálohovania;
 • poskytovateľ IT podpory;
 • poskytovatelia platobných služieb;
 • daňový úrad;
 • súd, exekútor;
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.
   

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

4.1 Prevádzkovateľ nebude osobné údaje zákazníkov prenášať tretej krajiny (mimo Európskej únie).

5. Doba uchovávania osobných údajov

5.1. Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.

5.2. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho uplatniteľného nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.

5.3. Osobné údaje na marketingové účely sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

6. Informácie ohľadom cookies

6.1. Internetový obchod (webstránka) www.tenzebra.sk využíva nasledovné druhy cookies za nasledovným účelom:

Funkčné cookies - sú na našej webstránke nevyhnutné. Bez nich by sme vám nevedeli poskytnúť základnú funkčnosť našej webstránky. Využívame ich napríklad na:

 • prihlásenie registrovaného užívateľa, jeho overenie a uloženie jeho informácií vyplnených pri registrácii
 • funkčnosť nákupného košíka

Analytické cookies - využívame ich pre zefektívnenie a analýzu našej webstránky. Ich využívaním sa snažíme pochopiť nákupné správanie, čo využívame aj pri budúcich úpravách nášho webu. Na tento účel využívame napriklad Google Analytics. Analytické cookies neidentifikujú konkrétneho užívateľa. Údaje zhromažďované analytickými cookies sú anonymné. Využívame ich napríklad na monitorovanie:

 • počtu návštevníkov na našej webstránke
 •  návštevníkov z geografického a demografického hľadiska, rozlišovanie technológie či mobilného zariadenia z ktorého sa pripájajú
 • dĺžky návštevy užívateľov, identifikácia nových a vracajúcich sa užívateľov
 • toku správania sa užívateľa na našej webovej stránke
 •  úspešnosti marketingových kampaní

Reklamné cookies – využívame ich pre čo najrelevantnejšie zobrazenie reklám pre remarketingovú reklamu prostredníctvom tretích strán, ako napríklad Facebook alebo Google Adwords.

6.2. Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org .  Dotknutá osoba môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
 

7. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

7.1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

7.2. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7.3. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

7.4. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

7.5. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.6. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.

7.8. Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.


8. Ďalšie informácie o osobných údajoch

8.1. Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

 

V Bratislave, 13.07.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia